facebook

Ten Regulamin to najmniej Unique Sexy i Bold z rzeczy, które zrobiliśmy.

Jest jednak bardzo potrzebny dla Twojego komfortu zakupów i konieczny ze względów prawnych.

Zapoznaj się z nim, a my zapraszamy Cię do obejrzenia kolekcji szpilek, bo wysokie obcasy to jest to, co kochamy. 

Taylor Says.pl

Unique Sexy Bold

 

Regulamin Sklepu Internetowego

§1 Postanowienia ogólne

 1.     Dostępny pod adresem www.taylorsays.pl Sklep Internetowy stanowi teleinformatyczną formę sprzedaży towarów prowadzoną przezJoanna Janowicz-Strzyżewska Think BIG, z siedzibą przy ul. Przybyszewskiego 33/2, 60 – 561 Poznań,  zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającej NIP: 673 126 81 92, REGON 302 701 973, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu „Think BIG”.
 2.     Następującym wyrazom i wyrażeniom używanym w niniejszym regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 tekst jednolity);

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.taylorsays.pl, w którym jego Klienci mogą za pośrednictwem internetu dokonywać zakupów Towarów oferowanych przez Think BIG;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji i/lub nabywa Towary w Think BIG;

Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji i/lub nabywa Towary w Sklepie Internetowym;

Konto Klienta – stworzony przez Klienta wirtualny profil, identyfikujący Klienta na potrzeby realizowania transakcji dokonywanych w Sklepie Internetowym. Konto Klienta zawiera dane Klienta niezbędne do realizowania  zamówień. W ramach Konta Klienta dostępna jest także historia zamówień, informacje o wpłatach i nadpłatach dotyczących zamówień w Sklepie oraz wszelkie inne informacje dotyczące umów i rozliczeń z Klientem;

Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności;

Strona produktu (Towaru) – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat poszczególnych Towarów;

Formularz Zamówienia - dostępny na stronie internetowej Sklepu interaktywny formularz, za pomocą którego Klient może dokonać w Sklepie Internetowym zakupu Towarów;

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

  

§ 2 Zasady ogólne

 1.     Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 2.     Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Regulamin dostępny jest dla Klientów nieprzerwanie i nieodpłatnie na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż Towarów w Sklepie Internetowym odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. w wersji obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta (poprzez zaznaczenie check box).
 3.     Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 tekst jednolity ze zm.)  – dalej kodeks cywilny, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 ww. ustawy.
 4.     Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych. Towary te zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5.     Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta przez 24 miesiące od dnia zakupu przez Konsumenta, a w przypadku pozostałych Klientów są objęte gwarancją przez 12 miesięcy od daty zakupu. W celu realizacji uprawnień gwarancyjnych niezbędne jest okazanie wraz z produktem dokumentu zakupu.

 

§ 3 Składanie zamówień

 1.     Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Konta Klienta.
 2.     Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3.     Złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie internetowej Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia.
 4.     Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) poczytuje się za złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu, informacjami zawartymi w treści zamówienia oraz na stronie wybranego Towaru.   
 5.     Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail). W chwili otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia pomiędzy Think BIG a Klientem umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów. 
 6.     Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna z chwilą uznania rachunku bankowego Think BIG stosowną kwotą pieniężną, za pomocą systemu płatności elektronicznych PayU.pl (kartą kredytową lub debetową) lub przelewem na konto bankowe Sklepu Internetowego. 

 

§ 4 Dokonywanie płatności. Ceny.

 1.     Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które zostały podane osobno, chyba że z opisu na Stronie produktu wynika, że przesyłka dla danego Towaru jest bezpłatna.
 2.     Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU.pl (kartą kredytową lub debetową) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 

 § 5 Dostawa Towaru

 1.     Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą być realizowane po uprzedniej indywidualnej wycenie kosztów dostawy.
 2.     Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia.
 3.     Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
 4.     Orientacyjny termin realizacji zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynosi od 2 do 7 dni i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz dostępności Towaru.
 5.     Koszt wysyłki zakupionego Towaru ponosi Klient i jest on każdorazowo doliczany do ceny za wybrany Towar, chyba że z opisu na Stronie produktu wynika, że przesyłka dla danego Towaru jest bezpłatna. Koszt ten (lub jego brak) jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia. Wysokość kosztu wysyłki uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, gabarytów zakupionego Towaru  oraz wybranej opcji wysyłki.
 6.       Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Klient jest zarejestrowanym, czynnym płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę VAT na zakupiony Towar, winien w czasie składania zamówienia zgłosić taką potrzebę, podając przy tym dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.
 7.       Przed odebraniem przesyłki Klient obowiązany jest każdorazowo sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane Klient winien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Think BIG celem uzgodnienia dalszych działań. Think BIG informuje Klientów, iż brak stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki w momencie jej odbioru, może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi skuteczne dochodzenie roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

 

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

 1.     Klient będący Konsumentem, w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym  bez podania przyczyny.
 2.     W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do  Joanna Janowicz Think BIG, ul. Mostowa 19C/12, 61-854 Poznań, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia oraz Informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy będą dołączane do każdego złożonego zamówienia.
 3.     Do zachowania 30 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie na adres Joanna Janowicz Think BIG, ul. Mostowa 19C/12, 61-854 Poznań
 4.     W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 5.     Koszt zwrotu Towaru ponosi Konsument. Zwracany Towar należy wysłać lub doręczyć na adres: Joanna Janowicz Think BIG, ul. Mostowa 19C/12, 61-854 Poznań. Konsument proszony jest o należyte zabezpieczenie odsyłanego Towaru tak, aby zapewnić brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.  
 6.     W przypadku odstąpienia od umowy, Think BIG zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Think BIG).
 7.     Think BIG w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi płatności, o których mowa w ust. 6, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 8.     Think BIG dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązać dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 9.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  

§ 7 Procedura reklamacyjna

1. Think BIG jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.

2. Think BIG ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. , poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Reklamacje na piśmie można przesłać za pośrednictwem poczty na adres Joanna Janowicz Think BIG, ul. Mostowa 19C/12, 61-854 Poznań.

4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Think BIG dowód zakupu towaru (np. kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej).

5. Reklamację można również złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Think BIG dostarczyć wadliwy towar na adres Joanna Janowicz Think BIG, ul. Mostowa 19C/12, 61-854 Poznań. W tym celu Klient może skontaktować się z Think BIG, który zamówi kuriera i za pośrednictwem kuriera odbierze reklamowany Towar, na koszt Think BIG.

7. Think BIG rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

  

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1.     Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Think BIG jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, w tym Sklepu Internetowego, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. zakresach odbywa się oddzielnie i jest dobrowolne.
 2.     Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3.     Think BIG zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4.     W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Think BIG zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Think BIG danych osobowych Klientom innemu niż Think BIG administratorowi danych.
 5.     Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów, są chronione przez Think BIG przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 6.     Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i ochrony prywatności  Klientów zawarte zostały w „Polityce Prywatności” dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.

 

 § 9 Postanowienia końcowe

 1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2.     Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Think BIG a jego Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. , poz. 101 tekst jednolity ze zm.).
 3.     Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4.     Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. 

 

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 1

 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas swojej decyzji przesyłając na adres Joanna Janowicz Think Big, ul. Mostowa 19C/12, 61-854 Poznań  pisemne oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).

7. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W takim przypadku zwrócimy Państwu środki w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

8. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą państwo dodatkowych kosztów związanych z odstąpieniem.

9. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Joanna Janowicz Think BIG, ul. Mostowa 19C/12, 61-854 Poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

10. Będą Państwo musieli ponieść tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

……………....…………..

(miejscowość, data)

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Dane Przedsiębiorcy:

Joanna Janowicz-Strzyżewska Think BIG,

 z siedziba przy ul. Przybyszewskiego 33/2, 60 – 561 Poznań

NIP: 673 126 81 92

 

Adres do korespondencji:

Joanna Janowicz-Strzyżewska Think BIG

ul. Mostowa 19C/12,

61-854 Poznań

 

Dane Konsumenta:

Imię i Nazwisko: ………………………………………………

Adres: …………………………………………………………

Nr telefonu / adres e-mail ………………………………………

 

 

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży  rzeczy  …   …  …  …   …   …   (wpisać rodzaj Towaru) zawartej dnia

……… … ………………., odebranej dnia ………   ……   …   …… 

 

 

 

podpis Konsumenta

 

………………………………………